Съобщение за успешно приключване на подписката за увеличение на капитала на Холдинг „Център”АД

На 04.06.2019 г. първичното публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Холдинг „Център” АД, проведено съгласно решение на Съвета на директорите от 19.10.2018 г. за увеличаване на капитала на дружеството от 159 758 лв. на 759 758 лв., чрез издаване на нови 600 000 бр. нови акции и въз основа на проспект за първично публично предлагане на акции, потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН) с Решение № 175-Е от 06.02.2019 г., приключи успешно.

Общ брой записани и заплатени акции: 576 152 бр. обикновени поименни безналични акции с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 30 лв., при предвиден минимален размер от 300 000 бр. акции при който увеличението ще се счита за успешно. Сума, получена от записаните акции в набирателната сметка: 17 284 560 лева. Размер на комисионните възнаграждения и други разходи по публичното предлагане, платени до момента – 6 400 лв. Затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записването на акциите не са възниквали, като срокът на подписката бе удължен на основание чл. 84, ал.1 от ЗППЦК.