За нас

„Холдинг Център”АД е публично дружество, което управлява инвестиционен портфейл от участия в различни отрасли на индустрията, като следва политика на непрекъсната оптимизация на инвестиционния портфейл.

„Холдинг Център”АД е едно от първите извънстолични публични дружества и е едно от първите дружества, чиито акции са регистрирани за търговия на официален пазар на БФБ – София в най-новата история на капиталовия пазар в България. Акциите се търгуват от 1998 г.

Седалището и адресът на управление на Дружеството е гр. София, п.к. 1000, р-н Средец
ул.“Георги Раковски“ № 132, вх. А, ет. 1, офис 3, считано от 30.01.2020 г. Основната дейност на Дружеството е: Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване управление и продажба на облигации, патенти, финансиране на дружествата, в които Холдингът участва.

Системата на управление е едностепенна. Органа на управление е Съвет на директорите, състоящ се от трима членове, един измежду които изпълнява и длъжността изпълнителен директор. От 01.02.2021 година е вписан в Търговския регистър към Агенция по вписванията нов съвет на директорите: Борис Михайлов Николов – Председател, Гергана Методиева Таскова и Иван Стоянов Ярков. Дружеството се представлява от Иван Стоянов Ярков.

Устав