История на дружеството

Дружеството е учредено през 1996 година като приватизационен фонд с цел придобиване на акции от предприятия, предложени от Държавата за продажба по реда на масовата приватизация.

След приключване на първата вълна на масова приватизация, през януари 1998 г. Приватизационен фонд Център АД преуреди дейността си като холдингово дружество по Търговския закон и се преименува на „Холдинг Център” АД. „ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР” АД е регистрирано с решение № 4350 на Старозагорския окръжен съд от 13.01.1998 година по фирмено дело №2181/1996 година.

„Холдинг Център”АД е публично дружество, което управлява инвестиционен портфейл от участия в различни отрасли на индустрията, като следва политика на непрекъсната оптимизация на инвестиционния портфейл.

„Холдинг Център”АД е едно от първите извънстолични публични дружества и е едно от първите дружества, чиито акции са регистрирани за търговия на официален пазар на БФБ – София в най-новата история на капиталовия пазар в България. Акциите се търгуват от 1998 г.