Корпоративен профил

Седалището и адресът на управление на Дружеството е гр. София, п.к. 1303, р-н Възраждане, бул.”Христо Ботев” № 57, ет. 3 считано от 14.02.2018 г. Основната дейност на Дружеството е: Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване управление и продажба на облигации, патенти, финансиране на дружествата, в които Холдингът участва.

Към 31.12.2017 г. основните инвестиции, които холдингът е направил са в следните предприятия:

• „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ” АДСИЦ – процент на участие 42,01 %
• „Орел Разград“ АД – процент на участие 95,295 %

Корпоративното управление в „Холдинг Център”АД се основава на следните принципи:

• Защита правата на акционерите
• Разкриване на информация и прозрачност
• Осигуряване на добро управление на дружеството от страна на управителните органи