Структура на управление

Системата на управление е едностепенна. Органа на управление е Съвет на директорите, състоящ се от трима членове, един измежду които изпълнява и длъжността изпълнителен директор. От 01.02.2021 година е вписан в Търговския регистър към Агенция по вписванията нов съвет на директорите: Борис Михайлов Николов – Председател, Гергана Методиева Таскова и Иван Стоянов Ярков. Дружеството се представлява от Иван Стоянов Ярков.