Акции

Акциите на „Холдинг Център” АД са безналични поименни с право на глас.

Всяка една акция дава на притежателя си право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Особени права и привилегии по акциите не са предвидени.

Капиталът на дружеството е разпределен в 159758 броя безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка

търговия

Прехвърлянето на акциите на „Холдинг Център”АД се извършва по предвидения от закона ред. Акции на Дружеството могат да придобиват всички български и чуждестранни физически или юридически лица при спазване на изискванията на действуващото българско законодателство.

Книгата на акционерите на дружеството се води от „Централен депозитар”АД, за което имаме сключен договор.

Акциите са регистрирани за търговия на Българска фондова борса – София, на официален пазар.

Търговия с акциите може да се извършва само чрез инвестиционен посредник, член на „БФБ – София”АД.

Данни за емисията:
БФБ код: 6С8
ISIN код: BG1100080982

прехвърляне

Прехвърляне на собственост върху акциите на „Холдинг Център” АД се осъществява с посредничеството на инвестиционен посредник (ИП), който е член на БФБ – София и Централен депозитар. Прехвърлянето на собственост е факт от момента на отразяването му в книгата на акционерите от Централен депозитар (ЦД). Търговия (покупка или продажба) на акциите може да се осъществи чрез всеки инвестиционен посредник. Прехвърляне между роднини на акциите може да се осъществи чрез ИП – Регистрационен агент (РА). Унаследяване на акциите може да се осъществи чрез ИП – РА.

Акциите са безналични и се водят в книга на акционерите от Централен депозитар. Документът, който се издава от ЦД е депозитарна разписка (ДР). В случай, че депозитарната разписка е изгубена, може да се издаде дубликат. Дубликат на ДР се издава от ИП – Регистрационен агент. Когато акциите са по подсметка на акционера в ИП, ДР не е необходима. Всички операции, свързани с акциите – покупка, продажба, прехвърляне на права, дивиденти и др. се извършват чрез ИП, при когото са акциите.

Списък на ИП и РА, членове на ЦД можете да намерите на интернет страницата на ЦД /За нас /Членове
http://www.csd-bg.bg/

Списък на ИП, членове на БФБ можете да намерите на интернет страницата на БФБ /Членове на БФБ
http://www.bse-sofia.bg/

права на акционерите

Непрекъснато поддържане на устройствените и вътрешните документи на Дружеството в съответствие с изискванията на нормативната уредба и добрите корпоративни практики по отношение защита и спазване правата на акционерите, а именно:

• сигурни методи за регистрация на собствеността;
• предаване или прехвърляне на акции;
• редовно и своевременно получаване на информация, свързана с дружеството;
• участие и глас в общото събрание на акционерите;
• участие в избора на управителни органи
• участие в разпределението на печалбата на дружеството
• равнопоставеност