Връзка с инвеститорите

Директор за връзка с инвеститорите:

Надя Русева Будинова – тел. 0884 269383

Медия чрез която дружеството осъществява задълженията си по чл. 43а, ал. 2 от Наредба 2 – www.infostock.bg