Вътрешна информация

„Холдинг Център” АД е разработил политики и процедури за незабавно, точно и цялостно разкриване на информация пред акционерите и обществеността. Създаваме и поддържаме ефективна програма за разкриване на информация. Изработване на процедури за проверка на годишните, тримесечните и текущите отчети и предоставяната друга информация за дружеството съгласно изискванията на нормативната уредба, за да се гарантира, че те са пълни, точни и своевременно представени.

Уведомление чл. 17 Регламент 596_Биоиасис

Съобщение до инвеститорите

Проспект за увеличение на капитала на Холдинг Център АД

Вътрешна информация 22.10.2018г.