Вътрешна информация

„Холдинг Център” АД е разработил политики и процедури за незабавно, точно и цялостно разкриване на информация пред акционерите и обществеността. Създаваме и поддържаме ефективна програма за разкриване на информация. Изработване на процедури за проверка на годишните, тримесечните и текущите отчети и предоставяната друга информация за дружеството съгласно изискванията на нормативната уредба, за да се гарантира, че те са пълни, точни и своевременно представени.

Проспект облигационна емисия
Застрахователна полица
Договор с довереника на облигационери
Застрахователна полица и общи условия
Уведомление за издадена облигационна емисия
Уведомление за издаване на облигационна емисия
Уведомление за разкриване на дялово участие – 11.05.2023 г.
Уведомление за разкриване на дялово участие – 09.05.2023 г.
Уведомление за разкриване на дялово участие – 09.05.2023 г.
Уведомление за разкриване на дялово участие – 04.05.2023 г.
Уведомление за разкриване на дялово участие – 04.05.2023 г.
Уведомление чл. 17 Регламент 596_Биоиасис
Съобщение до инвеститорите
Проспект за увеличение на капитала на Холдинг Център АД
Вътрешна информация 22.10.2018г.
Уведомление за разкриване на дялово участие -31.12.2021 г.
Уведомление за разкриване на дялово участие -31.12.2021 г.-2
Уведомление за разкриване на дялово участие-коригирано -04.01.2022 г.