Холдинг Център АД проведе редовно общо събрание на акционерите

Уважаеми акционери, ОСА на „Холдинг Център“АД беше проведено на 15/07/2015г. Протокол от събранието е наличен в секция „Инвеститори“.